privacy verklaring     
 

Kijklens.nl – Emil de Jong fotografie is, gevestigd Heerhugowaard is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Emil de Jong
www.kijklens.nl
Aquamarijn 66
1703 AK Heerhugowaard
06-19137785
info@kijklens.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk
Kijklens.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Alleen de volgende gegevens worden verwerkt en bewaard
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer (bij betalingen)
– Foto’s waarop personen herkenbaar kunnen voorkomen.

De gegevens worden zolang bewaard als dat voor de bedrijfsvoering nodig is of tot een verzoek tot verwijdering is gehonoreerd.
Er worden geen gegevens verzameld en bewaard bij het bezoeken van de website Kijklens.nl

Het doel en de grondslag waarop ik persoonsgegevens verwerk
Kijklens.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Kijklens.nl verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals
   gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Kijklens.nl bewaart je persoonsgegevens voor eventuele latere correspondentie en heeft geen vastgestelde termijn voor het verwijderen van jouw persoonsgegevens.

Kijklens.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Delen van persoonsgegevens met derden
Kijklens.nl zal deze gegevens uitsluitend verstrekken aan derden, op uitdrukkelijk verzoek van jou en indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hieronder is begrepen je recht op gegevensoverdraagbaarheid; het doorgegeven van computerbestanden, op jouw verzoek.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door kijklens.nl.
Indien Kijklens.nl of een foto op social media of anderszins op Internet heeft gepubliceerd waarop je herkenbaar voorkomt en je bent van menig dat hierdoor een nadeel voor je ontstaat, kun je verzoeken deze foto te verwijderen. Zowel van Internet als uit de bestandsverzameling bij Kijklens.nl. Als bij de verwijdering er nadelig effect op derden kan ontstaan, zal ik je vragen het mogelijke nadeel voor jezelf aannemelijk te maken.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@kijklens.nl.
Er zal door mij dan wel een onderzoek worden gedaan of het verzoek inderdaad door de rechthebbende is gedaan. Dit onderzoek vindt in principe direct plaats en zal nooit langer dan drie weken duren.

Kijklens.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Bescherming door auteursrecht
Kijklens.nl behoudt het wettelijk auteursrecht op alle gemaakte foto’s. Ook als het rechtenvrije gebruik aan opdrachtgevers is verstrekt. Indien een foto waarop je herkenbaar in beeld bent, of waarvan je het rechtenvrije gebruik hebt verworven zonder toestemming door derden wordt gepubliceerd zal Kijklens.nl stappen ondernemen dit gebruik te doen stoppen op grond van dit auteursrecht. Eventueel zal hierbij een schadevergoeding voor jou en/of kijklens.nl worden afgedwongen.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact info@kijklens.nl